Vacature toevoegen
Stichting Klasse zoekt een inspirerende en ondernemende directeur voor OPENBARE JENAPLANSCHOOL HET VLOT IN GOUDA
Stichting Klasse is een ambitieuze en innovatieve organisatie die primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs aanbiedt in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Op 17 scholen verzorgen 350 medewerkers openbaar passend onderwijs aan meer dan 2600 leerlingen.
Stichting Klasse is overtuigd van de toegevoegde waarde van digitale leermiddelen in onderwijs; zij is ιιn van de koplopers in Nederland bij de inzet ervan. Als lerende organisatie hecht de stichting aan de ontwikkeling van haar medewerkers en daarmee van de scholen. “Leren doe je samen, van en met elkaar.”

Per 1 augustus 2017 ontstaat binnen de stichting een vacature voor de functie van directeur van Jenaplanschool Het Vlot in Gouda, die samen met een enthousiast, ambitieus en specialistisch team het onderscheidende profiel van de school uitdraagt.

De school:
Het Vlot is de enige openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs in Gouda. De school is een oefenplaats waar kinderen met elkaar leren samenleven. Daarom wordt veel aandacht besteed aan een goed pedagogisch klimaat. Omdat kinderen steeds een andere rol hebben als jongste, middelste en oudste van de groep, kunnen zij zich goed verplaatsen in de ander. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Zo wordt hulpvaardigheid en probleemoplossend vermogen ontwikkeld. In de school worden situaties gecreλerd waarin kinderen kunnen oefenen om actieve, verantwoordelijke medeburgers te worden. De school telt ca. 120 leerlingen en heeft 14 personeelsleden.

Wij zoeken:
Een ondernemend en ervaren onderwijskundig leider, sterk in PR, een innovator die denkt in kansen en mogelijkheden. Iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het Jenaplanonderwijs, goed kan communiceren met ouders en vertegenwoordigers in de buurt en die daadkrachtig met het team bouwt aan toekomstgericht onderwijs.

Wij bieden:
Een deeltijdfunctie, salariλring schaal DB van de CAO PO. In combinatie met een andere directeursfunctie is een voltijdfunctie mogelijk.

Inlichtingen en solliciteren:
Inlichtingen over de functie en Stichting Klasse kunt u inwinnen bij Frank Tigges, voorzitter College van Bestuur, tel. 0182 622711.

Uw sollicitatie met CV kunt u tot uiterlijk 14 april 2017 richten aan de voorzitter van het College van Bestuur Stichting Klasse, info@stichtingklasse.nl
 
Jenaplanschool Roncalli, een leuke school in Velp, waar goed Jenaplanonderwijs wordt gegeven in een prettige sfeer, zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een DIRECTEUR (0,8-1,0 fte)!

De nieuwe directeur van Roncalli:
•
is zichtbaar aan de deur en kan een goede relatie aangaan met teamleden, leerlingen, ouders en collega-directeuren;
•
heeft hoge verwachtingen van leerkrachten, ondersteunt hen op uitnodigende en realistische wijze en stimuleert de professionele aanspreekcultuur met een combinatie van humor, empathie en zakelijkheid;
•
wil de essenties van het Jenaplanconcept op enthousiasmerende wijze uitbouwen en inspireert het team dit verder te integreren in het dagelijks onderwijs;
•
kan op enthousiaste en ondernemende wijze de school profileren in Velp en omgeving;
•
heeft hart voor kinderen en gelooft in hen, evenals in hun ouders.

Wat vinden wij belangrijk?

Ertussen en erboven
Jenaplanschool Roncalli heeft de basis goed op orde en de nieuwe directeur weet waar hij [zij] met de school naartoe wil en houdt koers. In warme zakelijkheid weet hij de verbinding met het team te maken, zodat het team zich koersvast ontwikkelt. De directeur durft keuzes te maken en te begrenzen en heeft een duidelijke voorbeeldfunctie naar het team. Daarnaast stimuleert hij de professionele aanspreekcultuur binnen de school; het nakomen en borgen van afspraken, het geven van feedback en het professioneel omgaan met gevoelens zijn hierin belangrijk. Een andere belangrijke voorwaarde is dat hij een veilig (pedagogisch) klimaat creλert voor kinderen, teamleden en ouders.
Onderwijskundige focus
Het team van Roncalli geeft kwalitatief goed onderwijs en de focus op het primaire proces is goed. Alle medewerkers zijn trots op de manier van werken, waarbij het kind centraal staat en men verder kijkt dan de neus lang is. Er is ruimte voor creativiteit en men bevordert bewust de zelfstandigheid van de kinderen. De directeur behoudt deze focus en kan deze verbreden naar overige organisatiedoelstellingen. Hij is ambitieus en weet de leerkrachten op realistische wijze uit te dagen. De school bestaat 50 jaar en heeft 47 jaar geleden bewust gekozen voor het Jenaplanconcept. Per oktober 2012 is de school officieel gecertificeerd als Jenaplanschool. Leerkrachten staan vol achter deze keuze, evenals de kinderen en ouders. Wel is het van belang het gedachtengoed levend te houden en aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. De school zoekt daarom een directeur die dit kan bevorderen en tevens eigenaarschap weet te stimuleren.

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor deze vacature en herkent u zich in dit profiel? Dan horen wij graag van u. Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via de website van B&T (www.vbent.org) ter attentie van mevrouw. M.M. de Kruif onder vermelding van vacaturenummer 20170104. We zien uw reactie graag uiterlijk zaterdag 6 mei 2017 tegemoet.

Meer informatie, waaronder een uitgebreidere profielschets en een informatiepakket, vindt u op www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
Meer info over de Roncallischool is te vinden op www.roncallischool.nl
 
Stichting Proloog zoekt een directeur voor obs Oldenije in Leeuwarden (0,8 tot 1 fte)
Wij zoeken een directeur die:

•
passie heeft voor het geven van onderwijs en zich met hart en ziel inzet om dit samen vorm te geven vanuit de Jenaplangedachte;
•
de identiteit van de school koestert en - ook bij tegenwind - bestendig koers houdt;
•
een goed ontwikkeld empathisch vermogen heeft en zowel goed kan spiegelen naar zichzelf als naar zijn omgeving;
•
feedback kan geven en ontvangen, teamleden en kinderen ruimte biedt en voorwaarden schept om hun talenten te ontwikkelen;
•
meer primus inter pares is dan manager;
•
de deur altijd open heeft staan;
•
het kind in zichzelf af en toe laat zien.

Wij bieden:
•
aanstelling in een directeursfunctie conform de CAO-PO in directieschaal DB;
•
een open, creatief, actief, inventief en enthousiast team;
•
hoge betrokkenheid en inspraak van kinderen en ouders;
•
een groene oase in het historische centrum van Leeuwarden;
•
een school die verbinding maakt met kunst, cultuur en geschiedenis in de omgeving;
•
een plek waar wordt geleefd, geleerd en gelachen;
•
een school in ontwikkeling richting Jenaplan Kind Centrum en andere huisvesting.
Kijk voor meer informatie: www.oldenije.nl

Functie-eisen

De kandidaat:

•
heeft een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs;
•
heeft een afgeronde schoolleidersopleiding of is hiermee bezig/bereid deze te gaan volgen;
•
heeft bij voorkeur ruime ervaring in een leidinggevende functie;
•
kan goed schakelen, heeft strategisch inzicht en is in staat op diverse niveaus gesprekken te voeren;
•
kan complexe vraagstukken beheersen en heeft ervaring met veranderingsprocessen;
•
is bereid met enige regelmaat zelf les te geven.


Bijzonderheden

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


Stichting Proloog is een stichting voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Proloog telt 23 locaties, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. Proloog biedt onderwijs aan ± 4000 leerlingen en telt ± 450 personeelsleden. De scholen van Proloog werken nauw met elkaar samen. Tegelijkertijd heeft elke school z’n eigen onderwijskundige identiteit. Het algemene organisatie-uitgangspunt is: ‘decentraal, tenzij blijkt dat centraal beter/efficiλnter is.’

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Josι Lemke (ouder en lid MR), telefoonnummer 06-46621509 (iedere werkdag, behalve woensdag);
Karlijn Glas (teamlid en lid MR), telefoonnummer 06-12847339 (s middags na half twee);
College van Bestuur Stichting Proloog, de heer A. Helder telefoonnummer 058-2347520 of email ahelder@proloog.nl.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kunt u contact opnemen met Jennie Bieleveld, stafmedewerker P&O, telefoonnummer 058-2347526 of email jbieleveld@proloog.nl.


Procedure
Sollicitatiebrieven met CV kunnen, o.v.v. vacature directeur Obs Oldenije tot en met woensdag
10 mei 2017 worden gemaild naar info@proloog.nl.

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.


Bijlage: Profiel Directeur obs Oldenije


Functie-inhoud

De werkzaamheden worden verricht binnen Obs Oldenije.
Het College van Bestuur vervult een beleidsbepalende rol en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast.
De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming.
In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven.
De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school,
ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast
met het personeelsmanagement.

Werkzaamheden

Uitgesplitst in de volgende onderdelen:
1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school.
•
organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;
•
bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);
•
bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de
school;
•
organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;
•
neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen;
•
onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband;
•
onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school;
•
voert het overleg met de medezeggenschapsraad.

2. Beleidsontwikkeling (school).
•
vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogrammas voor de school;
•
is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school;
•
realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten;
•
adviseert en informeert het College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programmas en legt beleidsvoorstellen voor aan het College van Bestuur.

3. Uitvoering.
•
draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school;
•
draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het College van Bestuur;
•
beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen;
•
beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten.

4. Personeelsmanagement.
•
geeft leiding aan de medewerkers op de school;
•
stimuleert en creλert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers;
•
voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
•
is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school;
•
is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school;
•
adviseert het College van Bestuur over personele vraagstukken op de school;
•
levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie.Kader, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Beslist bij/over:
•
het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school;
•
het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school
(onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogrammas voor de school;
•
het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school;
•
het leidinggeven aan de medewerkers op de school.

Binnen de kaders van:
•
de onderwijswet- en regelgeving;
•
het voor de school beschikbare budget;
•
de beleidskaders van de organisatie.

Er wordt verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur over:
•
de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school;
•
het ontwikkelde beleid van de school;
•
de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement.


Competenties en persoonlijke kwaliteiten

•
brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
•
kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen;
•
inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
•
inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen;
•
inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen;
•
adviesvaardigheden;
•
vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
•
vaardig in het onderhouden van contacten;
•
vaardig in het aansturen van professionals;


Contacten
•
met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen;
•
met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;
•
met vertegenwoordigers bij de gemeente over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen;
•
met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen.