Kwaliteitskenmerken Jenaplanbasisscholen

Wat is de relatie tussen basisprincipes-kwaliteitskenmerken-kernkwaliteiten jenaplan en jenaplanessenties?

  
De basisprincipes vormen de waarden van het jenaplanonderwijs, die vervolgens samen te vatten zijn in de zgn. kwaliteitskenmerken. Op waardenniveau moet een jenaplanschool daar aan te herkennen zijn.
Op concreet niveau vormen de jenaplankernkwaliteiten op hoofdlijnen de concretisering van de basisprincipes en zijn mede verheven tot erkenningscriterium voor een erkende jenaplanschool (net als de basisprincipes). Elke erkende jenaplanschool heeft zich gecommitteerd om de jenaplankernkwaliteiten vervolgens op schoolniveau verder te concretiseren. Daar is b.v. een NJPV digitaal instrument voor: zelfevaluatie jenaplankernkwaliteiten.
Uit een studie tussen jenaplan en freinetonderwijs zijn 7 essenties naar vormen gekomen, die in beide concepten te vinden zijn.
Op basis hiervan zijn 10 jenaplanessenties vastgesteld, die opgenomen zijn in het vernieuwde opleidingsplan voor de post HBO opleiding jenaplanonderwijs. Je kunt ze opvatten al extra opbrengst voor een jenaplanschool.

Wat is kwaliteit?

Kern
’Kwaliteit van onderwijs’ omvat meer dan het effectief en efficiënt aanleren van kennis en vaardigheden. Ook de ’pedagogische kwaliteit’ is belangrijk: de vorming van kinderen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen. Beide moeten in samenhang doordacht worden, waarbij het pedagogische voorop staat.

Toelichting
Het begrip ’onderwijskwaliteit’ wordt meestal gedefinieerd in termen van meetbare onderwijsresultaten, met name op het gebied van de instrumentele vaardigheden. De scholen moeten op dat gebied ’goede resultaten boeken’. Als je niet oppast gaat dat ten koste van moeilijk met gestandaardiseerde toetsen te meten doelen van het onderwijs. De dreiging van verschraling is reëel. Daarnaast loopt er een discussie over de pedagogische kwaliteit van het onderwijs. Het lijkt wel over het dan over iets heel anders gaat, om normen en waarden, om een menselijk klimaat binnen de school. Wel valt het op dat binnen de zorgverbreding steeds meer aandacht ge-vraagd wordt voor ’sociaal-emotionele ontwikkeling’, al wordt deze helaas vaak benaderd vanuit een ’probleem’-optiek: mogelijke blokkeringen van de belangrijker geachte cognitieve ontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft echter ook betekenis in zichzelf. Jenaplanscholen zullen proberen verschillende kwaliteitsdimensies in samenhang te doordenken. Het is goed om een breder begrip van ’onderwijskwaliteit’ te hanteren: de pedagogische kwaliteit van het onderwijs, waarbinnen het onderwijskundige een eigen plek heeft. De vorming van de kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige personen staat dan voorop (zie de eerste vijf basisprincipes Jenaplan). De belangen van kinderen in brede zin komen in beeld.


Meer lezen over kwaliteitskenmerken:
Kwaliteit

Veel vernieuwingen zijn gebaseerd op criteria als doelmatigheid, eenvoudige realiseerbaarheid, publieke druk, financiële overwegingen. Beleid moet echter gebaseerd zijn op een uitgewerkte visie op de doelen van het onderwijs. We moeten proberen een visie te formuleren die het mogelijk maakt om tegengestelde krachten tot een synthese te brengen.

Naar Renée Brimfield, Imagination,
rigor and caring

over kwaliteitskenmerken.pdf
kwaliteitscriteria.pdf
basisprincipes.pdf
indicatoren basisprincipes.pdf
art basisprincipes.pdf
overzicht jenaplankernkwaliteiten.pdf
standaarden & toetsen.pdf
waarneembare kwaliteit.pdf
kwaliteitsstandaards.pdf
standpunt njpv opbrengstgericht werken okt 2011.doc