Netwerk SOVO


Kindgericht onderwijs
Door maatschappelijke ontwikkelingen en een eenzijdige focus op de kenniseconomie dreigt de visie van overheid en politiek op het onderwijs te verschralen. Door druk van de overheid wordt de ruimte om kindgericht onderwijs te bieden, met de mogelijkheid tot een brede ontwikkeling, steeds lastiger. Onderwerpen als brede vorming, evenwichtige persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling, aandacht voor sociaal-economische meerwaarde van onderwijs en opvoeding “in de breedte”, raken door de eenzijdige nadruk op (een deel van) taal- en rekenresultaten steeds meer op de achtergrond.

Speerpunten
  • Toezicht en kwaliteitsbeoordeling
    Het toezicht van de Inspectie is vrij smal. Er wordt vooral gekeken naar opbrengsten op een deelgebied van taal en het rekenen, waarbij uitsluitend Cotan-genormeerde toetsen in het oordeel meewegen. Het Netwerk wil alternatieven (laten) ontwikkelen voor de beoordeling van opbrengsten die recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en de voorspellende waarde daarvan voor de (latere) opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs. Hoe wordt er nu gemeten en beoordeeld? Hoe kan het anders en beter aansluiten bij de specifieke situatie van de school en de conceptuele keuzes van de school? Zo mogelijk schrijven vernieuwingsscholen zich de komende 3 jaar in op door de overheid gesubsidieerde pilots, om zo de wijze van toetsing te beïnvloeden in het kader van de uitvoering van de wet referentieniveaus taal en rekenen.

  • Brede vorming
    Opkomen voor ruimte voor brede vorming van kinderen. Uiteenlopende talenten moeten in de volle breedte kunnen worden benut voor bijdrage als burger aan maatschappij en kenniseconomie. Dat komt onder druk te staan door scholen steeds af te rekenen op meetbare korte-termijn resultaten. Scholen moeten de mogelijkheid hebben om een omgeving te creëren waarin ontwikkeling en vorming van het kind volop tot zijn recht komt. De vernieuwingsscholen hebben hier jarenlange ervaring mee en gaan dit benutten door het in te brengen in het politieke debat over goed onderwijs. Daarnaast zoekt het netwerk naar ambassadeurs die in verschillende kringen kunnen pleiten voor de waarde van een brede vorming voor het kind, ook in termen van maatschappelijk rendement.

  • Zichtbaar maken van de opbrengsten van een brede vorming
    Door het initiëren van wetenschappelijk onderzoek en projecten maakt Netwerk SOVO de opbrengsten van een brede vorming inzichtelijk. Daarvoor moet worden gezocht naar financiering via fondsen en subsidieprogramma’s.
Actueel
De komende tijd richt het Netwerk SOVO zich op het zichtbaar maken van de meerwaarde van een breed curriculum en een brede ontwikkeling en vorming van het kind. Dit brengt zij onder de aandacht bij overheid (bijv. ministerie OCW en Onderwijsinspectie) en politiek. Het Netwerk beïnvloedt, daar waar mogelijk, pro-actief vorming van wetgeving en beleid.

Meer lezen over netwerk SOVO
> www.netwerksovo.nl