Evenementen

Studiedagen 2023-2024

Zoals ieder jaar organiseert de NJPV een aantal studiedagen rond een bepaald thema. Deze zijn bedoeld voor schoolleiders, ib-ers, jenaplanspecialisten en stamgroepleiders. 
’s Ochtends een inkijkje in de praktijk, ’s middags een lezing of presentatie en een goede dialoog. De kosten inclusief lunch bedragen 60 euro per persoon.  

28 november 2023: een dag voor schoolleiders en intern begeleiders over Jenaplan en kwaliteit. 

(let op! Eerder is 7 november aangegeven maar op 28 nov kunnen we een completer programma bieden) 
Waar? Op Jenaplanschool de Sterredans in Nijmegen 

Hoe zorg je voor een passend aanbod vanuit het Jenaplanconcept wat leidt tot goede opbrengsten?  
Veel (Jenaplan)scholen lijken te kampen met problemen met hun onderwijskwaliteit. Er worden diverse interventies gepleegd die soms schuren met het concept. Dit is niet nodig! Een Jenaplanschool zou juist de kwaliteit die we voor ogen hebben, moeten bereiken. En over welke kwaliteit/opbrengsten hebben we het dan eigenlijk? 
Op welke wijze blijf jij staan, waar jij voor wil gaan! 

Tijdens deze dag gaan we samen aan de slag met bovenstaand vraagstuk. Je hebt een idee op welke wijze je kunt werken aan meetbare en merkbare opbrengsten binnen de school, vanuit het Jenaplanconcept. Renske de Jong(intern begeleider) en Patricia Cloosterman(schoolleider laten zien hoe zij in staat zijn om het jenaplanconcept te verbinden aan onderwijskwaliteit. Aansluiten zullen Anite van Ooijen, Ingrid Nagtzaam en Sigrid Reitsma vanuit verschillende invalshoeken dit thema voor het voetlicht brengen adhv verschillende werkvormen. 

#basisvaardigheden, #OP0, #referentieniveaus, #jenaplanessenties, #zichtopontwikkeling, #betekenisvol, #toetsen, #opbrengsten, #summatief/formatief, #evalueren, #jenaplandidactiek, #kwaliteitmaakjesamen, #pedagogiekismerkbaar, #hetgaatonslukken! 

Kosten? 60 euro p.p.; 100 euro voor duo’s (bijvoorbeeld schoolleider en ib’er van dezelfde school), inclusief een hapje en een drankje. 

Inschrijven >

Donderdag 25 januari 2024, studiedag Burgerschap en Jenaplan 

Waar? In Deventer (Saxion Hogeschool en jenaplanschool De Kleine Planeet) 

Sinds augustus 2021 is er de hernieuwde wet die duidelijkere eisen stelt aan iedere school om handen en voeten te geven aan burgerschapsopdracht van het onderwijs. De onderwijsinspectie kijkt mee en wil graag een doorleefde visie op burgerschap terugzien op onze scholen – een visiedocument waarvan de implicaties voelbaar en tastbaar zijn in de school. Burgerschap als een congruent veld van denken en doen, van kennisoverdracht, schoolsfeer en het actief oefenen van democratische vaardigheden. 

“In onze individualiserende samenleving lijkt de jenaplanschool nog de enige plek waar kinderen de kans krijgen om te leren samenleven”, schreven Hubert en Freek al in 2014 in hun boek met de burgerschap onderschrijvende titel: “Jenaplan, school waar je leert samenleven. 

Maar hoe dan? Hoe doe je het goed? Is er een jenaplanvisie op burgerschap, waarop je als school kunt terugvallen? Welke activiteiten, die toch al in je ritmisch weekplan zitten, zijn al oefeningen in samenleven en kunnen nog verdiept worden? Samen met het lectoraat Vernieuwend Onderwijs, is de Expertgroep Jenaplan en Burgerschap in 2023 bezig om in de jenaplanliteratuur na te gaan hoe Petersen en ontwikkelaars van de Nederlandse pioniersgeneratie tot nu hebben gedacht over burgerschap. De publicatie mag je tegemoetzien in het najaar. 

Op 25 januari 2024 verzorgen Marjon Clarijs (DOEN in Onderwijs) en Geert Bors (NJPV/Saxion) een praktische NJPV-studiedag over burgerschap in Deventer. Met informatieve voordrachten over de wet en de jenaplantraditie, maar vooral gaan we hands-on aan het werk met de burgerschapsopdracht zoals jouw school hem wil formuleren. 

Kosten? 60 euro p.p.; 100 euro voor duo’s (bijvoorbeeld schoolleider en ib’er van dezelfde school), inclusief lunch 

Inschrijven >

Woensdag 6 maart 2024, studiedag Levend Taalonderwijs 

Waar? Op de Windroos in Wijk bij Duurstede 

LEVEND TAALONDERWIJS!  
De NJPV en de Vereniging voor Freinetpedagogie hebben inmiddels aangegeven dat we aan de slag moeten gaan met de vernieuwing van DATplus. Zodra die nieuwe kerndoelen er zijn, willen we ons bestaande succesvolle format geactualiseerd hebben. Daarvoor hebben we inmiddels ook een werkgroep en een klankbordgroep in het leven geroepen. We kijken hoe we de leerlijnen kunnen actualiseren, herstructureren zodat de scholen de duurzame realisatie van levend taalonderwijs voort kunnen zetten op de scholen. De eerste verkenning geeft aan dat de werkwijze van DATplus bijna naadloos aansluit bij de nieuwe inzichten van de leerplanontwikkelaars van SLO. 

Tussenproduct: referentieniveaus We merken dat scholen behoefte hebben aan informatie over hoe de huidige referentieniveaus zich verhouden tot DAT plus. Op dit moment zijn we bezig met de huidige kerndoelen en referentiesniveaus naast de DAT plus te leggen. We verwachten in het voorjaar van 2024 een bijlage bij DATplus op te leveren. 

En daarom een mooie studiedag georganiseerd door de NJPV. 
Op woensdag 6 maart 2024 is iedereen welkom op Freinetschool de Windroos in Wijk bij Duurstede, mooi centraal in Nederland. We zien de praktijk op de school en worden hierin meegenomen door de schoolleider Rinske van Popta. ’s Middags is er een presentatie vanuit de stuurgroep die zal vertellen over levend taalonderwijs en in de laatste stand van zaken omtrent de Datplus.  

Kosten? 60 euro p.p.; 100 euro voor duo’s (bijvoorbeeld schoolleider en ib’er van dezelfde school), inclusief lunch 

Inschrijven >